Filip Biały – Koncepcje demokracji agonistycznej (2018)

 

Celem książki jest zwięzłe wprowadzenie w historię i rozwój koncepcji demokracji agonistycznej. Rozdział pierwszy przedstawia antyczne i współczesne konteksty, w których używano pojęć “agonu” i “agonizmu”. Rozdział drugi prezentuje koncepcję agonistycznego pluralizmu, głoszoną przez Chantal Mouffe. Rozdział trzeci przedstawia ideę agonistycznego szacunku, zaproponowaną przez Williama E. Connolly’ego. Rozdział czwarty rekonstruuje główne założenia agonistycznego podejścia do teorii politycznej, rozwijanego przez Bonnie Honig. Rozdział piąty śledzi recepcję koncepcji demokracji agonistycznej we współczesnej normatywnej teorii politycznej.

Konkluzją rozważań jest stwierdzenie, że demokracja agonistyczna jest produktem historycznego i teoretycznego kontekstu początku lat 90. XX wieku: końca zimnej wojny i destabilizacji ładu światowego, jak również ekspansji poststrukturalistycznej filozofii politycznej, która stała się główną inspiracją dla teoretyków agonistycznych. Ponieważ teoria agonistyczna przedstawia tragiczną wizję polityki jako pozbawionej nadziei na ostateczne rozstrzygnięcie, przekonywać można, że jej zdolność inspirowania praktyki politycznej jest ograniczona.

Leave a comment